Privacybeleid

Privacyverklaring Diëtistenpraktijk Helen Verwaeren


Diëtistenpraktijk Helen Verwaeren, Oudegemstraat 12, 9200 Schoonaarde, gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens.

Global Data Protection Regulation (GDPR) .

Als je gebruik maakt van diensten van Diëtistenpraktijk Helen Verwaeren dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist, via de mail of online programma. Denk hierbij aan:

▪ Naam
▪ Geboortedatum
▪ Adresgegevens
▪ BSN/ Rijksregisternummer
▪ Telefoonnummer / mobiel nummer
▪ Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)

▪ E-mailadres
▪ Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

▪ Huisarts, specialisten of andere hulpverleners

Waarom is dat nodig?

Diëtistenpraktijk Helen Verwaeren heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Diëtistenpraktijk Helen Verwaeren bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst NL).

Delen met anderen

Diëtistenpraktijk Helen Verwaeren zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Diëtistenpraktijk Helen Verwaeren heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Diëtistenpraktijk Helen Verwaeren zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Diëtistenpraktijk Helen Verwaeren een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Diëtistenpraktijk Helen Verwaeren blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dietiste-helen.be. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Diëtistenpraktijk Helen Verwaeren neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via 0473613093 of via info@dietiste-helen.be.

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Diëtistenpraktijk Helen Verwaeren kun je contact opnemen met onze privacy medewerker via 0473613093 of info@dietiste-helen.be.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).